APH ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng trong quý 1/2024

Nhờ đẩy mạnh mảng sản xuất, APH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 133 tỷ đồng, quý cao nhất kể từ khi niêm yết đến nay. Công ty hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2024.

ĐẨY MẠNH MẢNG SẢN XUẤT, APH GHI NHẬN LỢI NHUẬN CAO KỶ LỤC

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2024. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2024, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.388 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 4/2023.

Hết quý 1/2024, lợi nhuận gộp của APH đạt 419 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 4% so với quý trước. Tăng trưởng lợi nhuận gộp chủ yếu nhờ tăng sản lượng bán bao bì, hạt nhựa phụ gia, tối ưu cơ cấu sản phẩm, thị trường, kiểm soát tồn kho thương mại hiệu quả và hưởng lợi từ tỷ giá tăng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 165 tỷ đồng, tăng 35% so với quý trước. Nhờ đó, APH ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 133 tỷ đồng, quý cao nhất kể từ khi niêm yết đến nay. Chỉ sau 3 tháng đầu năm, APH hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN ĐỀU GHI NHẬN KẾT QUẢ KINH DOANH TRIỂN VỌNG

Trong quý 1/2024, các công ty thành viên của APH đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.964 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 4/2023. Sản lượng bán bao bì đạt 25.052 tấn, sản lượng bán hạt nhựa phụ gia và bột đá đạt 31.440 tấn. Doanh thu sản xuất, thương mại, và KCN đều tăng. Lợi nhuận gộp đạt 332 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của AAA đạt 144 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ quý 2/2019 đến nay chủ yếu nhờ tăng trưởng mảng sản xuất, cải thiện hiệu quả mảng thương mại, giảm chi phí tài chính và hưởng lợi nhờ tỷ giá tăng. Biên lợi nhuận ròng đạt 4,9%, cao nhất kể từ quý 2/2019 đến nay. Công ty hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Các công ty thành viên thuộc APH đều ghi nhận kết quả kinh doanh triển vọng, biên lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.
Các công ty thành viên thuộc APH đều ghi nhận kết quả kinh doanh triển vọng, biên lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng kết 3 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HOSE: HII) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.657 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 4/2023. Doanh thu mảng sản xuất và dịch vụ lần lượt tăng 12% và 20% so với cùng kỳ do tăng sản lượng bán hạt nhựa phụ gia và mở rộng tập khách hàng mảng logistics.

Lợi nhuận gộp HII đạt 103 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh do tăng trưởng sản lượng bán mảng sản xuất hạt nhựa phụ gia và mảng thương mại tăng hiệu quả. HII cũng được hưởng lợi nhờ tỷ giá tăng do doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 1/2024 đạt 33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng. Theo đó, HII hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ở mảng công nghiệp hỗ trợ và nhựa xây dựng, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 445 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 87 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 19,7% tăng so với quý 1/2023 và quý 4/2023, chủ yếu do tăng biên gộp nhựa xây dựng và tối ưu cơ cấu sản phẩm, khách hàng mảng công nghiệp hỗ trợ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 49 tỷ, tăng 17% so với quý 1/2023 và tăng 10% so với quý 4/2023. Đặc biệt, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, quý cao nhất kể từ 2021 đến nay và tăng quý thứ 3 liên tiếp. Như vậy, Công ty hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

TIN TỨC TỪ EXCHANGES7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *